Category: Projekty rządowe i unijne

Gmina Miejska Kętrzyn zakończyła realizację projektu pn. „Zrozumieć świat”

Gmina Miejska od kwietna do grudnia 2017r. realizowała projekt pn. „Zrozumieć świat”  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,  Oś priorytetowa 2: „Kadry dla gospodarki”, Działanie 2.2: „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów”, Poddziałanie 2.2.1: „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe”. Więcej »

Szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu „Zrozumieć świat”

          

W dniach 18 listopada i 2 grudnia 2017r. w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza” w Kętrzynie sześć nauczycielek klas gimnazjalnych w ramach projektu pn. „Zrozumieć świat” przeszło szkolenia z wykorzystania metody eksperymentu na zajęciach edukacyjnych.

Szkolenie listopadowe dotyczyło „TIKOK – czyli gamifikacyjne zorganizowanie edukacji w środowisku online” natomiast ostatnie, grudniowe związane było z „TIKOKIBSE+, czyli rozwijanie kompetencji miękkich na lekcjach przedmiotów przyrodniczych, w tym kształtowanie właściwych postaw wśród uczniów dotyczących kreatywności, innowacyjności i pracy w grupie”.

W ramach projektu zrealizowanych było ogółem 40 godzin dydaktycznych podzielonych na cztery szkolenia metodyczne po 10 godzin każde.

Szkolenia w ramach projektu „Zrozumieć świat” były okazją do doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu tj. projektowanie procesu dydaktycznego z uwzględnieniem wykorzystania metody badawczej, organizacji lekcji z wykorzystaniem pracy grupowej uczniów, planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się. Wiedza zdobyta podczas szkoleń niewątpliwie podniesienie efektywność nauczania, jak również uatrakcyjni ofertę edukacyjną szkoły.              

Realizowane one były w formie dynamicznych i intensywnych warsztatów oraz w trybie team teaching (w parze prowadzących) dla aktywizacji, facylitacji i indywidualizacji pracy. Szkolenia te płynnie integrowały teorię z praktyką. Wykorzystywanie przez nauczycieli metody badawczej przyczynią się również do kształtowania i rozwijania kompetencji uczniów w zakresie m.in. przedmiotów przyrodniczych tj. umiejętność krytycznego myślenia, wyszukiwania i selekcji informacji, wnioskowania na podstawie przebiegu i wyników eksperymentu, projektowanie eksperymentu i samodzielności myślenia.

Projekt „ Zrozumieć świat” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Drugie szkolenie dla nauczycieli w ramach projektu „Zrozumieć świat”

             Dnia 7 października 2017r. w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza” w Kętrzynie sześć nauczycielek klas gimnazjalnych w ramach projektu pn. „Zrozumieć świat” przeszło szkolenie z wykorzystania metody eksperymentu na zajęciach edukacyjnych. Szkolenie, które trwało 10 godzin dydaktycznych, dotyczyło „TIKIBSE, czyli metody poszukujące oparte na narzędziach TIK w kształceniu przyrodniczym”.

Projekt „ Zrozumieć świat” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

autor: Jolanta Bednarska

Pierwsze szkolenie dla nauczycieli w ramach projektu „Zrozumieć świat”

Dnia 30.09.2017r. w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza” w Kętrzynie sześć nauczycielek gimnazjum przeszło szkolenie z wykorzystania metody eksperymentu na zajęciach edukacyjnych. Pierwszy moduł szkolenie dotyczył „OKIBSE, czyli kształtujące nauczanie przedmiotów przyrodniczych przez dociekanie naukowe”. Szkolenie trwało  10 godzin dydaktycznych.

autor Jolanta Bednarska