Gmina Miejska Kętrzyn zakończyła realizację projektu pn. „Zrozumieć świat”

Gmina Miejska od kwietna do grudnia 2017r. realizowała projekt pn. „Zrozumieć świat”  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,  Oś priorytetowa 2: „Kadry dla gospodarki”, Działanie 2.2: „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów”, Poddziałanie 2.2.1: „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe”.

Na realizację projektu Gmina Miejska  Kętrzyn otrzymała środki finansowe w wysokości 121 191,05 zł stanowiące 93,81% dofinansowania.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu na realizację projektu do Szkoły Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza” w Kętrzynie zakupiono pomoce dydaktyczne, które pomogą uczniom w ciekawy i przystępny sposób przyswoić wiedzę z matematyki, fizyki, chemii, biologii czy geografii.

W ramach projektu doposażono cztery pracownie w nowoczesne pomoce dydaktyczne m.in. bryły, teleskopy, plansze interaktywne, modele roślinne, modele atomów, szkła laboratoryjne, odczynniki chemiczne, mapy, atlasy, tablice interaktywne itp.

W ramach projektu przeprowadzono również 4 szkolenia z wykorzystania metody eksperymentu na zajęciach edukacyjnych. W warsztatach zajęciowych wzięło udział sześć nauczycielek klas gimnazjalnych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

W ramach projektu zrealizowanych było ogółem 40 godzin dydaktycznych, podzielonych na cztery bloki tematyczne po 10 godzin każde.

Szkolenia w ramach projektu „Zrozumieć świat” były okazją do doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu tj. projektowanie procesu dydaktycznego z uwzględnieniem wykorzystania metody badawczej, organizacji lekcji z wykorzystaniem pracy grupowej uczniów, planowanie, organizowanie  i ocenianie własnego uczenia się.

 

Czas realizacji projektu: 01.04.2017r. – 31.12.2017r.

Wartość projektu: 129 191,05 zł

Dofinansowanie z UE:109 812,39 zł 

Projekt „ Zrozumieć świat” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

//Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.