Nowe zasady oceniania w Zespole Szkół Nr 1 – średnia ważona.

Od 1 września 2016 r. w klasach 4-6 SP oraz 1-3 gimnazjum obowiązują nowe zasady oceniania zajęć edukacyjnych oraz zachowania. Szczegółowe informacje znajdują się w Statucie Szkoły.

Zmiany te mają na celu ujednolicenie zasad oceniania oraz zwiększenie motywacji uczniów do nauki. Uczeń na każdym etapie nauki może śledzić ewaluację swojej oceny i precyzyjnie określić średnią ważoną z otrzymanych ocen np. korzystając z dziennika elektronicznego Librus, który na bieżąco wylicza średnią ważoną ocen cząstkowych.

Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej i rocznej z poszczególnych przedmiotów jest średnia ważona uzyskanych ocen cząstkowych. Każda ocena cząstkowa, którą otrzymuje uczeń ma ustaloną wagę: 3, 2 lub 1. Oceny z wagą 3 zapisane są w dzienniku kolorem czerwonym, z wagą 2 – kolorem zielonym, z wagą 1 – kolorem niebieskim. Wagi poszczególnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów zawarte są w przedmiotowych zasadach oceniania. Sposób obliczania średniej ważonej: oceny cząstkowe mnożymy przez przydzielone im wagi i całość dzielimy przez sumę wag. Podstawą obliczenia średniej ważonej są wszystkie otrzymane oceny. W przypadku popraw obie oceny wlicza się do średniej, więc korzystnej jest  nauczyć się w pierwszym terminie.

Wzór obliczania średniej ważonej:

wagi 1

Przykład obliczania średniej ważonej:

Uczeń otrzymał w  I semestrze następujące oceny:

praca klasowa (waga 3):   4, 2

sprawdzian (waga 2):       1, 3

praca domowa (waga 1):    5

wagi 2

Z praktycznego punktu widzenia waga oceny oznacza, ile razy weźmiemy daną ocenę do obliczenia średniej. Zatem ocenę z wagą 3 traktujemy jakby ta ocena wystąpiła 3 razy, a z wagą 2 tak, jakby wystąpiła 2 razy.

wagi 3

Z nowymi zasadami oceniania zajęć edukacyjnych oraz zachowania uczniowie zostaną zapoznani na pierwszych lekcjach danego przedmiotu, na godzinach wychowawczych, rodzice zaś na pierwszych wywiadówkach.

//Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.