Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018

Szkoła Podstawowa nr 3 w Kętrzynie ogłasza rekrutację do oddziałów przedszkolnych

na rok szkolny 2017/2018

Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie nie biorą udziału w rekrutacji, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na nowy rok szkolny w terminie od 23.03.2017r.  do 31.03.2017r.

Deklaracje można odebrać u nauczycielek w grupie.
 

SZANOWNI RODZICE NOWYCH KANDYDATÓW DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KĘTRZYNIE
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie na rok szkolny 2017/2018 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2016r.poz.59), Zarządzeniu Nr44/2017 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 17 marca 2017r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 oraz kryteriów określających rekrutację do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kętrzyn.

Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018 przeprowadza się na wolne miejsca.

Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2011-2014. /Dzieci 6 letnie mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego./ Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka.
Formularze rekrutacyjne są wydawane w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie.
 

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH:

1. Do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn.
2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe, które mają jednakową wartość, określone w ustawie Prawo Oświatowe :
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę następujące kryteria:
1) Kandydat uczęszczał do żłobka – 3 pkt.
2) Rodzeństwo kandydata uczęszcza do publicznego przedszkola -4 pkt.
3) Oboje rodziców/opiekunów prawnych pracujących/studiujących w trybie dziennym lub samotna matka/ojciec /opiekun prawny pracujący lub studiujący w trybie dziennym – 5 pkt.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kętrzyn

//Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.